Vyjadrenia a vytýčenia

:: Vyjadrenie k sieťam, vytýčenie sietí


Alternet s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete v Košiciach-Šaci, Medzeve, Moldave nad Bodvou, Gelnici a v okolitých obciach. Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže dôjsť ku kontaktu s vedením siete Alternet a jej pridruženými prostriedkami (zariadeniami, rozvádzačmi, rádiovými spojmi, prípojkami na el. energie, a pod.). V rámci ochrany verejných sietí, stavebník je povinný k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych sietí v mieste stavby a predložiť ich stavebnému úradu ku konaniu. Vlastníci sietí majú v konaní postavenie dotknutého orgánu a určujú podmienky k stavbe, a stavebník je povinný tieto podmienky pri uskutočňovaní stavby dodržať. V prípade nerešpektovania podmienok pre ochranu verejnej telekomunikačnej siete sa stavebník vystavuje trestoprávnemu postihu podľa § 286 trestného zákona, a tiež povinnosti nahradiť spôsobenú škodu na vedeniach a službách poskytovateľa.

Pre získanie vyjadrenia Alternetu k Vašej stavbe je potrebné doručiť Alternetu "Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí" (poštou, e-mailom alebo osobne - viď kontakty) spolu s časťami projektovej dokumentácie, z ktorých bude zrejmé miesto stavby (vyznačené v katastrálnej mape) a rozsah stavby. Alternet v lehote do 15 dní poskytne vyjadrenie k existencii sietí v území spolu s podmienkami pre ochranu vedenia, a prípadne tiež zakreslí priebeh vedenia do projektu stavby alebo poskytne svoj mapový podklad so zakresleným vedením. Toto zakreslenie je informatívne - pre zistenie presnej polohy vedenia je pred stavbou stavebník povinný objednať u Alternetu vytýčenie vedenia a jeho súčastí v mieste stavby. Vyjadrenie môže obsahovať aj podmienky pre vykonanie prekládky alebo úpravy vedenia a prípadne povinnosť stavebníka prizvať Alternet ku stavbe pre kontrolu neporušenosti vedenia.

:: Ceny a poplatky

Vyjadrenie k existencii sietí (vrátane poštovného) - do 15 dní 10 €
Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - urgent do 3 dní 80 € / hod
Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - štandard do 15 dní 50 € / hod
Kontrola neporušenosti vedenia a zásypu vedenia 30 € / hod
Dopravné náklady 0,50 € / km

Ceny sú uvádzané bez DPH. K uvedeným cenám sa pripočítava DPH 20 %.

Úhrada je možná v hotovosti, prevodom na bankový účet, prípadne dobierkou (pri platbe za vyjadrenie).