Vyjadrenia a vytýčenia

:: Vyjadrenie k sieťam, vytýčenie sietí


Alternet s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete v Košiciach-Šaci, Medzeve, Moldave nad Bodvou, Gelnici a v okolitých obciach. Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže dôjsť ku kontaktu s vedením siete Alternet a jej pridruženými prostriedkami (zariadeniami, rozvádzačmi, rádiovými spojmi, prípojkami na el. energie, a pod.). V rámci ochrany verejných sietí, stavebník je povinný k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych sietí v mieste stavby a predložiť ich stavebnému úradu ku konaniu. Vlastníci sietí majú v konaní postavenie dotknutého orgánu a určujú podmienky k stavbe, a stavebník je povinný tieto podmienky pri uskutočňovaní stavby dodržať. V prípade nerešpektovania podmienok pre ochranu verejnej telekomunikačnej siete sa stavebník vystavuje trestoprávnemu postihu podľa § 286 trestného zákona, a tiež povinnosti nahradiť spôsobenú škodu na vedeniach a službách poskytovateľa.

Pre získanie vyjadrenia Alternetu k existencii sietí je potrebné doručiť Alternetu "Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí" (poštou, e-mailom alebo osobne - viď kontakty) s podkladmi, z ktorých bude zrejmé:

  • územie, ku ktorému má byť vyjadrenie poskytnuté,
  • lehota, v ktorej sa vyjadrenie požaduje (štandard do 15 dní, urgent do 3 pracovných dní),
  • či sa požaduje informatívne vyjadrenie (pre potrebu žiadateľa) alebo vyjadrenie pre právne účely (napr. ako doklad k územnému alebo stavebnému konaniu),
  • v akej mierke majú byť poskytnuté snímky z mapy (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000).

Ak zo žiadosti nie sú tieto údaje zrejmé, až do doplnenia žiadosti lehota na jej vybavenie neplynie. Na základe úplnej žiadosti Alternet poskytne vyjadrenie o existencii sietí, ktorého súčasťou je snímka (alebo snímky) z mapy záujmového územia v mierke, ktorú určil žiadateľ. Ak sa v území nachádzajú vedenia Alternetu, budú na snímke (snímkach) zakreslené. Toto zakreslenie je orientačné - pre zistenie presnej polohy vedenia v teréne je potrebné objednať vytýčenie vedenia a jeho súčastí. Vyjadrenie sa vzťahuje iba k záujmovému územiu, ktoré je znázornené na snímkach.

:: Cenník - informatívne vyjadrenie (neslúži pre právne účely)

Vyjadrenie k existencii sietí - informatívne do 15 dní 15 €
Snímka z mapy (grafická časť vyjadrenia) vo zvolenej mierke 5 € / strana A4

:: Cenník - záväzné vyjadrenie (slúži pre právne účely)

Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 15 dní 25 €
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 3 pracovných dní 50 €
Snímka z mapy (grafická časť vyjadrenia) vo zvolenej mierke 10 € / strana A4
Poskytnutie snímky z mapy v digitálnom formáte (poskytuje sa len na vyžiadanie a len k poskytnutej snímke z mapy v mierke 1:1000) 10 € / strana A4

:: Cenník - vytýčenie vedení v teréne a dozor stavby

Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - štandard do 15 dní 50 € / hod
Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - urgent do 3 dní 100 € / hod
Dozor stavby, kontrola neporušenosti vedenia a zásypu vedenia 30 € / hod
Dopravné náklady 0,50 € / km

Ceny sú uvádzané bez DPH. K uvedeným cenám sa pripočítava DPH 20 %. Pri zaslaní vyjadrenia poštou sa k cenám pripočítavajú náklady poštovného podľa tarify Slovenskej pošty. Pri vytýčení vedenia a dozore stavby sa počíta čas za každého pracovníka osobitne, pričom sa počíta prvá hodina vždy celá, následne každá aj začatá polhodina.

Úhrada je možná v hotovosti, prevodom na bankový účet, prípadne dobierkou (pri platbe za vyjadrenie). Ak na základe zmluvy alebo právneho predpisu požadujete poskytnutie vyjadrenia za iných cenových podmienok, než sú uvedené v tomto cenníku, uveďte to v žiadosti aj s číslom zmluvy alebo označením príslušnej časti právneho predpisu.