Informácie pre užívateľov

Alternet - informácie pre užívateľov

Tieto informácie poskytujeme v súlade s ustanovením § 42 ods. 1 a zákona o elektronických komunikáciách a v spojení s Všeobecným povolením č. 1/2014 vydaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Identifikačné údaje podniku

Ak nie je uvedené inak, poskytovateľom telekomunikačnej služby je:

Alternet, s. r. o., Popradská 12, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 36576204, IČ DPH SK2021792399, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 14563/V. Spoločnosť je členom Telekomunikačnej únie Slovenskej republiky (TÚSR).

Prostredníctvom siete Alternet je poskytovaná služba retransmisie televíznych a rozhlasových programov spoločnosťou RegioTV s.r.o. (www.regiotv.sk) a verejná telefónna služba spoločnosťou Uniphone, s.r.o. (www.uniphone.sk).

Rozsah ponúkaných služieb

Poskytujeme pripojenie k internetu, prenájom okruhov na prenos dát, serverhousing a kolokačné služby (umiestnenie zariadení zákazníka do priestorov poskytovateľa). Služby poskytujeme prostredníctvom optických, rádiových a koaxiálnych sietí (FTTH, FTTB, FTTC, AirMax, HCNA). Rádiové siete prevádzkujeme vo voľnom pásme 5 GHz a v licencovaných pásmach 3,7 GHz a 10 GHz. Podrobnosti o spôsoboch, postupoch pripojenia ako aj ďalšie informácie týkajúce sa poskytovaných služieb sú dostupné v Kontaktnom centre v mieste sídla spoločnosti, ako aj na www.alternet.sk.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú uvedené v dokumentoch Všeobecné podmienky, vydaných pre každú poskytovanú službu. Dokumenty nájdete na stránke Dokumenty.

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov, informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami sú obsiahnuté v Tarife, ktorú nájdete na stránke Ponuka a cenník.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodenia v prípade uznania reklamácie sú pre každú poskytovanú službu uvedené v dokumentoch Všeobecné podmienky, ktoré nájdete na stránke Dokumenty.

Druhy ponúkaných servisných služieb

Užívateľom poskytujeme asistenciu a podporu pri zriadení aj používaní služieb, a to predovšetkým prostredníctvom e-mailu a telefónu (kontaktné údaje nájdete na stránke Kontakt). Keď je to potrebné alebo keď si to zákazník objedná, poskytujeme tiež montáž a nastavovanie koncových zariadení a zisťovanie porúch a chýb v priestoroch zákazníka.

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú pre každú službu uvedené v dokumentoch Všeobecné podmienky, ktoré nájdete na stránke Dokumenty. Pri riešení spotrebiteľských sporov vzniknutých pri nákupe tovarov alebo služieb na diaľku (mimo predajného miesta poskytovateľa) môžte využiť platformu alternatívneho riešenia sporov na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú pre každú službu uvedené v dokumentoch Všeobecné podmienky, ktoré nájdete na stránke Dokumenty.

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú pre každú službu uvedené v dokumentoch Všeobecné podmienky, ktoré nájdete na stránke Dokumenty.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

O využívanie našich služieb sa môžu uchádzať všetci záujemcovia bez rozdielu, celá naša ponuka služieb je platná aj pre účastníkov so zdravotným postihnutím. Spoločnosť Alternet, s.r.o. uplatňuje rovnocenný prístup ku všetkým záujemcom a účastníkom, nerobíme rozdiely ani neznevýhodňujeme nikoho na základe jeho zdravotného stavu.

Informácie o kvalite služieb

Kvalita služby na rozhraní je automaticky monitorovaná pomocou vhodných technickým mechanizmov. Odpojenie a pripojenie koncového zariadenia ako aj prípadné zhoršenie parametrov prenosu je zaznamenané. Základné údaje sú dostupné užívateľovi prostredníctvom Zákazníckeho portálu s históriou za 1 mesiac alebo dlhšie (v závislosti od meraných dát), podrobnejšie údaje sú dostupné poskytovateľovi pre riešenie prípadnej poruchy či nekvality služby.

Informácie o postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr sú pre každú službu uvedené v dokumentoch Všeobecné podmienky, ktoré nájdete na stránke Dokumenty.

Informácie podľa prílohy č. 2 Vseobecného povolenia 1/2014

Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi a maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa sú pre každú z ponúkaných služieb pripojenia k internetu uvedené v názve služby. Ak sú uvedené dve hodnoty (napr. 10/2 Mbit/s), prvá hodnota označuje maximálnu prenosovú rýchlosť smerom k užívateľovi a druhá hodnota označuje maximálnu prenosovú rýchlosť smerom od užívateľa. Ak je uvedená iba jedna hodnota (napr. 20 Mbit/s), táto hodnota označuje maximálnu prenosovú rýchlosť smerom k užívateľovi a zároveň aj maximálnu prenosovú rýchlosť smerom od užívateľa.

Politika spravodlivého užívania

Politika spravodlivého využívania sa uplatňuje pre prístup do internetu pre domácnosť a kanceláriu. Veľké prenosy dát (čím sa myslia rádovo stovky gigabajtov týždenne) nemá užívateľ realizovať v čase silnej prevádzky od 8:00 do 24:00, ale v nočných hodinách. Ak užívateľ toto pravidlo nerešpektuje a prenos v silnej prevádzke za posledných 7 dní výrazne presiahne limity vypočítané z prevádzky všetkých užívateľov pre program služieb a lokalitu, v ktorej sa užívateľ pripája, maximálna rýchlosť pripojenia s pribúdajúcimi dátami postupne klesá, pričom môže poklesnúť až na 20% maximálnej rýchlosti. Ak užívateľ nepokračuje vo veľkých prenosoch dát v čase silnej prevádzky, maximálna rýchlosť sa obnoví najneskôr do 7 dní. Limity sú vypočítavané tak, že 99% zákazníkov sa k nim svojou bežnou prevádzkou nepriblíži.

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Podnik neblokuje, nespomaľuje ani neprioritizuje vybrané porty alebo služby, okrem nasledovných výnimiek:

  • prichádzajúce spojenia z internetu - Na pripojeniach pre domácnosť a kanceláriu je štandardne zapnutý firewall na strane poskytovateľa, ktorý blokuje všetky spojenia prichádzajúce z internetu do koncového (účastníckeho) zariadenia s cieľom chrániť zariadenie zákazníka pred napadnutím z internetu. Vypnutie firewallu je možné na požiadanie.
  • SMTP (odosielanie pošty, port 25/tcp) - Prístup k službe SMTP je blokovaný na všetky IP adresy v internete, okrem vybraných, načastejšie používaných serverov. Blokovanie je potrebné pre zabránenie šírenia nevyžiadanej pošty a škodlivého kódu. Namiesto blokovaných serverov odporúčame používať SMTP server mail.eposta.sk, alebo v odôvodnených prípadoch požiadať o odblokovanie prístupu na požadovaný SMTP server.

Vaša IP adresa: 3.235.182.206